2012 February

Primitive world

Place: Roppongi Superdeluxe

 

Open 19:30 / Start 20:00

Fee: Advance 1,800yen / Day 2,000yen

act:
PRIMITIVE、Kasumi Hiraoka、Tayu Shirai、Mitsuru Tabata、Muneomi Senju、Tonchi、YAMAT、Pospos otani、MEGTAN、Mako hasegawa 、maruosa、Rarfu、G10Z、COLOR GUNG、The rice、K.E.I.、Taichi Asahi、Mingo、Otani naoki 、Sammy、Miyashota Kosuke、Kenjiru Bien、Setsu getsu ka、Shinichi suzuki、Kosuke Kawamura、Ken Okami
VJ:rokapenis

and more…

Act:

PRIMITIVE

/sdlx/120221-purimichibu.jpg
Homepage / myspace

Kasumi Hiraoka

/sdlx/120221-kasumii-hiraoka.jpg
myspace

Tayu Shirai

/sdlx/120221-tari-shirai.jpg

Mitsuru Tabata

/sdlx/120221-tabata.jpg
Homepage

Muneomi Senju

/sdlx/120221-senjyu.jpg
muneomisenju.com

Tonchi

/sdlx/120221-tonchi.jpg
info  

YAMAT

Homepage

Pospos Otani

myspace

MEGTAN

Mako hasegawa

あたたかいノイズ

maruosa

/sdlx/120221-maruosa1.jpg
rendarec.com

Rarfu

G10Z

COLOR GUNG

blog

The rice

K.E.I.

myspace

Taichi asahi

/sdlx/120221-asahi.jpg
genius.main.jp

Mingo

Naoki otani

Sammy

Kosuke Miyashita

Kenjiru bien

Setsu getsu ka

Shinichi suzuki

Kosuke Kawamura

blog
erect-magazine.com

Ken Okami

rokapenis

/sdlx/120221-rokapenis.jpg
Homepage

 

 

| Category : English,INFORMATION | Date : 10. February 2012 | Time : 09:01 | ko_adimn |